Inspraak nieuwbouw bij Heillige Geestkerk

Eind 2019 vond het inspraaktraject plaats voor de bouw van woningen bij de Heilige Geestkerk. Het plan is om direct naast het kerkgebouw, op de locatie van de dagkerk en de pastorie appartementen te bouwen. De kerk zelf, de doopkapel en de klokkentoren kunnen in dit plan behouden blijven.

Reactie op het bouwplan
Op dit plan zijn vele reacties ingediend door omwonenden. De VHA heeft ook gereageerd omdat wij het jammer zouden vinden als de dagkerk zou verdwijnen.

Lees meer: Inspraak nieuwbouw bij Heillige Geestkerk

Raad van State stelt eindoordeel uit, Jagershuis blijft voorlopig rijksmonument”

Op 15 januari 2020 heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan in de zaak waarbij de Rijksmonumentale status van ‘t Jagershuis in het geding is.

Waar ging het ook alweer om?

Na het faillissement van de uitbater van ‘t Jagershuis aan de Amstelzijde werd het pand door Aemstel Monuments, die het pand in 2008 had aangekocht, niet meer verhuurd. Met medewerking van de gemeente Amstelveen werd geprobeerd ‘t Jagershuis van de lijst van Rijksmonumenten af te halen om zodoende de mogelijkheid te krijgen voor sloop en nieuwbouw. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) gaf hieraan gehoor en voerde het pand van de monumentenlijst af. Vervolgens ging de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) hiertegen in bezwaar en beroep. De VHA werd in beroep  door de rechtbank in het gelijk gesteld, waarop ’t Jagershuis een Rijksmonument bleef.
De projectontwikkelaar (Aemstel Monuments) ging hiertegen in Hoger Beroep bij de Raad van State. De zitting vond in de zomer van 2019 plaats en na vele malen van uitstel is er nu een tussenuitspraak gekomen, de definitieve uitspraak zal later komen.

Waarom dit uitstel?

De RvS is van oordeel dat de RCE opnieuw moet oordelen en besluiten over het al dan niet schrappen van ’t Jagershuis als Rijksmonument. De RCE krijgt hiervoor 16 weken de tijd (vanaf 15 januari 2020). Vervolgens krijgt de VHA de gelegenheid om schriftelijk op dit besluit te reageren en daarna zal de RvS een definitief oordeel vellen.

De VHA blijft van mening dat 't Jagershuis ook in de huidige vorm een toekomst als horecagelegenheid kan hebben. Er zijn tegenwoordig voldoende mogelijkheden tot hergebruik van monumenten. Hergebruik zou betekenen dat dit  monumentale en historische pand voor Amstelveen behouden kan blijven en dat het beschermd dorpsgezicht van de Amstelzijde niet wordt aangetast door nieuwbouw.

 

Heilige Geestkerk behouden

De Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan in Amstelveen blijft behouden als monument. De gemeente heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar die de kerk in eigendom heeft.
Hieruit is gekomen dat er een plan voor hergebruik van de kerk wordt ontwikkeld, waarbij de monumentale waarden intact blijven.
De VHA heeft zich ingezet voor het behoud van de kerk en is blij met het resultaat. De gemeente buigt zich samen met de ontwikkelaar over de toekomstige invulling van de kerk.

Jagershuis blijft Rijksmonument!

De rechter heeft besloten dat er geen reden is om het Jagershuis aan de Amstelzijde te schrappen als Rijksmonument en heeft het beroep van de VHA hiertegen gegrond verklaard.

De huidige eigenaar van het Jagershuis aan de Amstelzijde wil het pand slopen en op deze plek nieuwbouw aanbrengen. De eigenaar heeft daarom anderhalf jaar geleden een verzoek gedaan om het Jagershuis te schrappen als Rijksmonument.
Hiertegen is de VHA in bezwaar en vervolgens in beroep gegaan.
De nieuwbouw zou niet alleen dit markante pand doen verdwijnen, maar ook het beschermd dorpsgezicht van de Amstelzijde aantasten.
Met deze beslissing van de rechter wordt het moeilijker om het pand te slopen.